Regulamin

Poznaj nasze piękne apartamenty

Opis

          ))Szanowni Państwo dokładamy wszelkich starań, aby odpoczywało się Państwu jak najlepiej. Prosimy o uszanowanie panujących tu zasad oraz uwzględnienie potrzeb innych osób przebywających na terenie budynku. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkich wypoczywających w obiekcie Gości.

 1. Podstawowe terminy
  1. REZERWUJĄCY – osoba, która dokonała rezerwacji ofertowego apartamentu.
  2. WYNAJMUJĄCY – właściciel apartamentów położonych przy ulicy Piastowska 131 w Gdańsku Marzena Mikołajczuk.
 2. REZERWACJA APARTAMENTU ORAZ PŁATNOŚCI
  1. Rezerwacji apartamentu można dokonać w następujący sposób:
   1. telefonicznie pod numerem telefonu +48 505-519-739
   2. wysyłając wiadomość mailową na adres biuro@piastowska131.pl
   3. za pośrednictwem pośredników współpracujących z właścicielem apartamentów.
  2. W sezonie ścisłym letnim czyli od 24.06.2022 do 31.08.2022 wynajem apartamentów odbywa się od soboty do soboty
  3. Dokonanie rezerwacji z wykorzystaniem jednego ze wskazanych powyżej sposobów jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowaniem go.
  4. Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z ust.2.1.,na adres mailowy wskazany przez Rezerwującego zostanie wysłane ,,Potwierdzenie  wstępnej rezerwacji wybranego apartamentu lub opcji „cały dom” wraz z informacją o koszcie całego pobytu, wysokości zaliczki(od 30% do 50%), kaucji zabezpieczającej, wysokości opłaty klimatycznej, umowie wynajmu, oraz numerze rachunku  bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę.
  5. Po zaksięgowaniu zaliczki na koncie właściciela Apartamentów Piastowska 131 w Gdańsku rezerwacja wstępna otrzymuje status Rezerwacji Gwarantowanej, co zostaje potwierdzone mailem wysłanym do Rezerwującego apartament.
  6. Pozostała kwota przy wynajmach planowanych z wyprzedzeniem musi być wpłacona najpóźniej 7 dni przed planowanym przyjazdem. Treść tytułu przelewu zostanie wysłana do Państwa mailowo przy potwierdzeniu rezerwacji. W innych przypadkach terminy opłat ustala drogą mailową Wynajmujący w porozumieniu z Rezerwującym.
  7. Brak wpłaty zaliczki na konto bankowe w ciągu 48 godzin od dokonania wstępnej rezerwacji spowoduje jej automatyczne anulowanie.
 3. PRZYJAZD ZAKWATEROWANIE
  1. Doba w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy w dniu następnym , o godzinie 11.00
  2. Godzinę przyjazdu należy potwierdzić telefonicznie 1 dzień wcześniej przed przyjazdem pod numerem telefonu +48 505-519-739
  3. Cała procedura meldunkowa i zakwaterowania odbywa się w apartamencie przy ul. Piastowskiej 131 w Gdańsku o uzgodnionej wcześniej telefonicznie godzinie.
  4. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 300 PLN. Opłata pobierana jest gotówką.
  5. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach:
   1. od 15.00 do 22.00 bezpłatnie,
   2. od 22.00 do 24.00 za dodatkową opłatą 50 PLN
 4. WYMELDOWANIE
  1. Doba w apartamencie kończy się o godzinie 11.00
  2. W dniu poprzedzającym wyjazd należy skontaktować się z pracownikiem apartamentów w celu ustalenia dokładnej godziny wyjazdu. Pracownik przyjedzie do apartamentu, rozliczy się z kaucji i odbierze klucze od apartamentu.
  3. Wymeldowanie zaczyna się od 7.00 do 11.00 za wymeldowanie przed godziną 7.00 pobierana jest opłata 50 PLN
  4. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego braków sprzętów znajdujących się w apartamencie lub ich zniszczeń  rynkowa równowartość owych sprzętów  zostanie odliczona od kaucji lub będzie musiała być pokryta przez rezerwującego.
 5. ANULOWANIE REZERWACJI
  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zatrzymania zaliczki wpłaconej na poczet pobytu w apartamentach w przypadku anulowania rezerwacji przez Rezerwującego w wysokości:
   1. na 60 dni i więcej przed planowanym przyjazdem 20% wartości rezerwowanego pobytu.
   2. na mniej jak 30 dni do 7 dni przed planowanym pobytem 50% wartości rezerwowanego pobytu.
   3. na 7 dni przed przyjazdem 100% wartości rezerwowanego pobytu.
  2. Anulowanie rezerwacji wymaga dla swej ważności formy pisemnej lub mailowej. Różnice pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka nastąpi) zostaną zwrócone klientowi w formie przelewu na wskazany przez Niego rachunek bankowy.
  3. Późniejsze przybycie lub opuszczenie apartamentu przed planowanym zakończeniem pobytu, wyłącza obowiązek zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystaną rezerwację.
  4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego następuje zwrot kosztów jakie poniósł Rezerwujący na poczet pobytu. Co wyczerpuje wszystkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonania umowy. Zwrot nastąpi w terminie 7 dni od dnia anulowania rezerwacji.
 6. APARTAMENTY
  1. Apartamenty są przeznaczone  dla maksymalnie czterech lub sześciu osób, lub „opcja wynajmu cały dom” 16 osób. Liczbę osób ustalamy podczas wstępnej rezerwacji. W przypadku otrzymania informacji iż liczba osób korzystających z apartamentów jest większa niż przewidziana w umowie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 200 PLN za każdą dodatkową  osobę na dobę.
  2. Palenie tytoniu w apartamencie jest zabronione. Za złamanie zakazu Rezerwujący zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 300 PLN. Palenie jest dozwolone jedynie na zewnątrz budynku.
  3. Nie akceptujemy zwierząt w apartamentach. Za złamanie zakazu przewidziana jest kara w wysokości kwoty 300 PLN.
  4. W przypadku nie zwrócenia Apartamentu do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu i samowolnego przedłużenia wynajmu  obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 200% należności za każdy dzień ,licząc od dnia w którym lokal powinien być oddany.
  5. Rezerwujący  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe w związku z jego pobytem w wynajętym apartamencie . Z jego winy lub winy osób trzecich, przebywających w apartamencie za jego zgodą.
  6. Cisza nocna w apartamencie obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00 rano.
  7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wydania kluczy do lokalu osobom zachowującym się agresywnie, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz rozwiązania umowy bez obowiązku zwracania uiszczonej opłaty za pobyt.
 7. PLAC ZABAW GRILL
  1. Na terenie przylegającym do apartamentów znajduje się ,,Plac zabaw dla dzieci,, przebywanie na nim przez dzieci jest możliwe tylko pod opieką dorosłych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe na tym obiekcie.
  2. Plac zabaw jest przeglądany, sprawdzany i w razie usterek naprawiany.
  3. W przypadku korzystania z grilla Rezerwujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność w przypadku z ogniem.
   Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki zaistniałe podczas korzystania z grilla.
 8. KLUCZE, BEZPIECZEŃSTWO
  1. Przy zameldowaniu Rezerwujący zobowiązany jest okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
  2. Przy zameldowanie Rezerwujący dostaje dwa komplety kluczy wraz z brelokiem otwierającym furtkę na posesję.
  3. Drzwi wejściowe oraz furtka dla bezpieczeństwa Państwa jest samozatrzaskowa. Rezerwujący jest zobligowany do noszenia kluczy przy sobie w celu uniknięcia zamknięcia poza apartamentem bez kluczy.
  4. Zagubienie kluczy Rezerwujący jest zobligowany do zgłoszenia właścicielowi apartamentów i do uiszczenia  kwoty wymiany zamka 500PLN
  5. W razie pozostawienia kluczy w apartamencie i zatrzaśnięcia ich w środku Rezerwujący jest zobligowany  do zgłoszenia tego faktu
   Wynajmującemu i w celu otwarcia drzwi pracownik apartamentów pojawi się na miejscu. Rezerwujący będzie zobligowany uiścić opłatę 100PLN za otwarcie drzwi.
 9. MONITORING
  1. W celu dbania o Państwa bezpieczeństwo, na zewnątrz obiektu zamontowane są kamery.
 10. Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją, ZGODNIE Z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych.
 11. Dokonując rezerwacji w obiekcie Baltic Apartments Piastowska 131 wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji , usługi wynajmu Apartamentu w obiekcie Baltic Apartments Piastowska 131, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do:

-wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną na podstawie art.6 ust. 1 lit.b RODO

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust.1 lit.c RODO ), zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE )2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ), informujemy, że :

Administratorem Pana/Pani danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest Marzena Mikołajczuk, NIP: 584-131-77-90

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b. prawo żądania sprostowania ( poprawienia lub uzupełnienia ) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. prawo do przenoszenia danych osobowych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom tj..

-podmiotom świadczącym na rzecz Administratora w związku z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych – usługi księgowe.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres niezbędny do realizacji usługi wynajmu,

– w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,

-będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych.

Administrator zapewnia, że dane osobowe Pana/Pani nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji.

 

 

 

 

Change language »